Algemene voorwaarden Stichting Community Service Rotaryclub Noordwijk, Duin- en Bollenstreek

RSIN:  8210.12.174
KvK Rijnland.: KVK 27348389
E-mail: [email protected]

Artikel 1. Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online donatie en tussen Stichting Community Service Rotaryclub Noordwijk, Duin- en Bollenstreek,  en de klant.
Stichting Community Service Rotaryclub Noordwijk, Duin- en Bollenstreek,  heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. De meest recente algemene voorwaarden zijn te vinden op www.rotaryhotsox.nl 
Door het doen van een donatie verklaart elke klant zich, zonder voorbehoud, akkoord met de algemene leveringsvoorwaarden.
Stichting Community Service Rotaryclub Noordwijk, Duin- en Bollenstreek werkt zonder  winstoogmerk, alle werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers. De opbrengst van de donaties zal alleen belast worden voor de aankoop van de sokken. Het beoogde percentage wat netto wordt uitgekeerd aan het goede doel is >60%. Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde. 

Artikel 2. Prijzen en Aanbiedingen
- De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s en netto.
- BTW kan niet terug gevorderd worden door bedrijven en wordt daarom ook niet vermeld.
- Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. De hoogte van de bezorgkosten worden bij de totstandkoming van de overeenkomst aan de klant doorgegeven. De verzendkosten zijn een standaard bedrag, welke bestaan uit verzendkosten en administratiekosten incl. verpakkingsmateriaal.
- Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Stichting Community Service Rotaryclub Noordwijk, Duin- en Bollenstreek,  bevoegd de prijzen en verdere voorwaarden te wijzigen.
- Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.
- Stichting Community Service Rotaryclub Noordwijk, Duin- en Bollenstreek,  is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
- Informatie, afbeeldingen etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3. Betaling
- Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw donatie kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Stichting Community Service Rotaryclub Noordwijk, Duin- en Bollenstreek, .
- Het geschenk of meerdere wordt pas verzonden, zodra de betaling volledig is voldaan.
- Wanneer de betaling niet binnen 5 dagen is voldaan, zal uw donatie als niet gedaan worden beschouwd en worden geannuleerd.

Artikel 4. Levering
- Wij bezorgen de geschenken alleen binnen Nederland via een van de gerenommeerde bezorgingsbedrijven zolang de voorraad strekt. De geschenken worden binnen een week na ontvangst van de Donatie verzonden.
- De verzendkosten worden duidelijk vermeld bij de bestelprocedure.
- Bij aflevering van het door u bestelde, dient u direct te controleren of het geen u ontvangt overeenkomt met de orderbevestiging. Ook dient u te controleren of het product compleet en onbeschadigd is.
- Retourneren van het geschenk is niet mogelijk daar het om een donatie gaat. 
- Ruilen van geschenken is niet mogelijk
- Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
- Stichting Community Service Rotaryclub Noordwijk, Duin- en Bollenstreek,  is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat het/de geschenk(en) is/zijn afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven adres.
- Stichting Community Service Rotaryclub Noordwijk, Duin- en Bollenstreek,  is niet aansprakelijk voor het foutief afleveren door een postbezorgingsbedrijf.


Artikel 5. Levering weigeren
- Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw donatie door Stichting Community Service Rotaryclub Noordwijk, Duin- en Bollenstreek, . Stichting Community Service Rotaryclub Noordwijk, Duin- en Bollenstreek,  is gerechtigd gemotiveerd donaties te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een donatie niet wordt geaccepteerd, deelt Stichting Community Service Rotaryclub Noordwijk, Duin- en Bollenstreek,  dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de donatie.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
- Stichting Community Service Rotaryclub Noordwijk, Duin- en Bollenstreek,  blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de betaling is voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft het/de geschenk(en) in ontvangst te nemen zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening.

Artikel 7. Rechten gevende partij
De Gevende Partij heeft een Afkoelingsperiode voor Online Donaties tot het moment dat het geschenk verzonden of afgehaald is. De gevende partij wordt per e-mail op de hoogte gebracht als deze bij de pakketdienst wordt aangeboden. In deze periode kan de overeenkomst schriftelijk door de gevende partij worden ontbonden door een mail te sturen. De donatie wordt definitief bij verzenden of afhalen geschenk.
- Retourneren is niet mogelijk.
- Stichting Community Service Rotaryclub Noordwijk, Duin- en Bollenstreek,  behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren.
- De bepalingen in de wet (kopen op afstand) zijn niet van toepassing.

Artikel 8. Klachten
- Stichting Community Service Rotaryclub Noordwijk, Duin- en Bollenstreek,  doet er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht een product desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u binnen 7 dagen na ontvangst van het geschenk een mail sturen aan [email protected]
Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen. 
Wij kunnen niks voor u doen wanneer a. kleding gedragen en gewassen is, b. u zelf heeft getracht het gebrek te herstellen, c. u de gebruiksaanwijzing en /of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.

Artikel 9. Garantie en Aansprakelijkheid
Op het ontvangen artikel voor uw donatie kunnen wij geen garantie verlenen volgens Nederlands recht daar het gaat om een donatie en niet om het artikel dat ontvangt als geschenk. 

Artikel 10. Privacyreglement
- Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Stichting Community Service Rotaryclub Noordwijk, Duin- en Bollenstreek,  opgeslagen om de donaties te verwerken. Daarnaast gebruikt Stichting Community Service Rotaryclub Noordwijk, Duin- en Bollenstreek,  de gegevens voor interne marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het toesturen van een nieuwsbrief. Stichting Community Service Rotaryclub Noordwijk, Duin- en Bollenstreek,  hanteert bij het gebruik van persoonlijke gegevens de desbetreffende wetgeving en de richtlijnen.
- Wanneer Stichting Community Service Rotaryclub Noordwijk, Duin- en Bollenstreek,  gegevens aan derden verstrekt voor het uitvoeren van taken in het kader van onder artikel 4 beschreven werkzaamheden blijft de privacy gewaarborgd
- Indien u geen prijs stelt op het door of namens Stichting Community Service Rotaryclub Noordwijk, Duin- en Bollenstreek,  bewaren van uw persoonlijke gegevens, kunt u dit schriftelijk via e-mail laten weten.

Artikel 11. Diversen
- Indien u aan Stichting Community Service Rotaryclub Noordwijk, Duin- en Bollenstreek,  schriftelijk opgave doet van een adres, is Stichting Community Service Rotaryclub Noordwijk, Duin- en Bollenstreek,  gerechtigd aan dat adres alle geschenk(en) te verzenden, tenzij u de aan Stichting Community Service Rotaryclub Noordwijk, Duin- en Bollenstreek,  schriftelijk opgave per e-mail doet van een ander adres waaraan uw geschenk(en) dienen te worden gezonden.
Wanneer door Stichting Community Service Rotaryclub Noordwijk, Duin- en Bollenstreek,  gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Stichting Community Service Rotaryclub Noordwijk, Duin- en Bollenstreek,  deze Voorwaarden soepel toepast.
Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Stichting Community Service Rotaryclub Noordwijk, Duin- en Bollenstreek,  in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Stichting Community Service Rotaryclub Noordwijk, Duin- en Bollenstreek,  vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
Stichting Community Service Rotaryclub Noordwijk, Duin- en Bollenstreek,  is bevoegd om bij de uitvoering van uw donatie(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht
Op deze internetsite en deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht voor doneren van toepassing.
Foto's en teksten zijn eigendom van Stichting Community Service Rotaryclub Noordwijk, Duin- en Bollenstreek,  en mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden gebruikt.

© 2019 - 2021 Rotary hotsox | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Ook een eigen gratis shop?